Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Treść regulaminu dostępna jest również w załączniku.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16  z dnia 2 lipca 2012 r.  wprowadzającego

Regulamin Organizacyjny Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

§ 1
 Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną, zakres zadań działów, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk  pracy Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, zwanym dalej Muzeum.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) Regulaminie- należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Muzeum.
2) Komórkach organizacyjnych Muzeum - należy przez to rozumieć działy, gabinety.
3) Samodzielne stanowiska pracy - należy przez to rozumieć stanowiska bezpośrednio podległe Dyrektorowi.


§ 3
Muzeum  działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późniejszymi zmianami).
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943, z późniejszymi zmianami).
3)  Statutu nadanego przez Radę Miejską w Grudziądzu uchwałą Nr XLIX/120/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
4) Zasad ujętych w ICOM code of ethic for museum, wyd. ICOM 2006 r.
5) Niniejszego Regulaminu.


§ 4
Struktura Organizacyjna Muzeum dzieli się na dwa piony podstawowe:
1.  Pion działalności podstawowej- merytorycznej: obejmującej  6 działów:
1) Dział Archeologii
2) Dział Etnografii
3 ) Dział Historii
4) Dział Sztuki
5) Dział  Edukacji  i Promocji  
6) Dział Dokumentacji z Biblioteką
  oraz    dwa   kolegia:
a) Kolegium doradcze  ds.  Dóbr Kultury
b) Kolegium ds. Wydawnictw
    Kolegia działają na podstawie ustanowionych przez siebie regulaminów.
2. Pion Administracyjno- Gospodarczy, obejmujący 2 działy:
1) Dział Księgowy
2) Dział Gospodarczy
oraz jedną komisję:
a) Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych, która   działa na podstawie ustanowionego  przez siebie regulaminu.
3. Strukturę organizacyjną Muzeum określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik  nr 2 do Regulaminu.


§ 5   
Muzeum zlokalizowane jest w następujących obiektach:
− Gmach Główny     − ul. Wodna 3/5
− Spichrz Nr 9     − ul. Spichrzowa 9
− Spichrz Nr 11-13/15− ul. Spichrzowa 11-13/15
− Spichrz Nr 17    − ul. Spichrzowa 17
− Pałac Opatek    − ul. Klasztorna 4


§ 6
Muzeum jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo − badawczym i  edukacyjnym.  Jest to Muzeum wielodziałowe typu historyczno − artystycznego.

§ 7
Zasady Kierowania Muzeum:
Na czele Muzeum stoi Dyrektor, sprawujący ogólne kierownictwo nad wszystkimi aspektami działalności Muzeum, odpowiedzialny za działalność Muzeum w zgodzie ze statutem i wszystkimi aktami prawnymi wyższego rzędu regulującymi działalność Muzeum. Dyrektor deleguje swoje uprawnienia i odpowiedzialność za poszczególne komórki organizacyjne Muzeum kierownikom  komórek organizacyjnych, kuratorom zbiorów, pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy.
Do obowiązków Dyrektora wg statutu § 13, ust. 2 należy:
1)  ogólne kierownictwo w sprawach naukowo − badawczych i  edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjnych,
2)  reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
3)  ogólny dozór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem  Muzeum,
4)  przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5)  adoptowanie wydatków w grantach budżetu oraz przyznanie funduszów specjalnych,
6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
7)  wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i  zarządzeń,
8)  zatwierdzanie i rozwiązywanie umów o prace z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
9)  zawieranie umów z innymi podmiotami,
10)  naczelna redakcja wydawnictw muzealnych.

§ 8
W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje  osoba pisemnie wskazana przez Dyrektora w zakresie każdorazowo wskazanym upoważnieniu,

§ 9
1. W Muzeum działają następujące organy doradcze i opiniodawcze Dyrektora:
1)  Rada Muzeum;
a) członków Rady Muzealnej powołuje organizator Muzeum na podstawie ustawy o muzeach z dn. 21 listopada 1996, z poźn. zmianami,
b) zakres zadań  Rady i jej uprawnień określa Art. 11 ustawy o muzeach,
c) Szczegółowy tryb działania Rady Muzealnej określa uchwalony przez nią regulamin.
2. Dyrektorowi Muzeum przysługuje uprawnienie do tworzenia innych organów doradczych i opiniotwórczych oraz komisji.

§ 10
Kierownicy działów, kuratorzy zbiorów,  ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzone ich pieczy muzealia, archiwalia, dokumentację i wszelkie mienie Muzeum  znajdujące się pod ich zarządem lub w ich użytkowaniu oraz służbową.  Zakresy obowiązków  kierowników  określa Dyrektor Muzeum lub osoba przez niego upoważniona.
 Kierownicy  działów, kuratorzy  zbiorów  odpowiadają za:
1) prawidłową i ekonomiczną  organizację swych  komórek  organizacyjnych,
2) dyscyplinę i wykorzystanie czasu pracy,
3) przygotowanie projektów zakresów czynności podległych pracowników,
4) planów pracy i sprawozdawczość,
5) stałe i systematyczne uzupełnianie i aktualizowanie dokumentacji naukowej i wizualnej muzealiów,
6) współprace z Działem Sztuki w zakresie  prawidłowej ewidencji zbiorów i muzealiów i wykonywanie  jego instrukcji w ww. sprawach,
7) wykonywanie systematycznych przeglądów konserwatorskich muzealiów oraz przygotowywanie  programów konserwatorskich  zgromadzonych muzealiów,
8) współpracę z  Działem Gospodarczym przy montażu i zabezpieczaniu zbiorów,
9) systematyczną i częstą kontrolę zbiorów w magazynach i na wystawach pod kątem bezpieczeństwa i wszelkich możliwych zagrożeń i niezwłoczne zgłaszanie postulatów i uwag Dyrektorowi, Działowi Gospodarczemu, pracownikowi ds. ppoż.  i bhp,
10)  proponowanie tematyki badawczej i wystawienniczej,
11) wyznaczanie zastępstwa w czasie nieobecności, a w szczególności dostępu do wszelkich obiektów i dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Muzeum- w przypadku braku możliwości powierzenia dostępu do tych materiałów podwładnemu kierownik ma obowiązek przekazać je przełożonemu,
12) prawidłowe sporządzenie, rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13) współpracę z innymi działami Muzeum w realizacji wszystkich zadań zmierzających do realizacji celów Muzeum, zwłaszcza w działalności naukowo- badawczej i ekspozycyjnej oraz współpracy międzymuzealnej.

§ 11
1. Szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników Muzeum określają imienne zakresy obowiązków służbowych.
2. Pracownicy Muzeum ponoszą  odpowiedzialność materialną za powierzone mienie w wysokości i na zasadach określonych w odrębnie zawieranych umowach lub na  podstawie powierzenia mienia przez pracodawcę.


§ 12
Zakres działalności  komórek organizacyjnych wymienionych w § 4:
1. DZIAŁ ARCHEOLOGII
1) ZBIORY:
a)  gromadzi zabytki kultury materialnej obrazujące dzieje najstarszych społeczeństw od końca epoki kamiennej do średniowiecza włącznie z regionu grudziądzkiego, Grudziądza, północnej części ziemi chełmińskiej.
b) Zbiory działu oznakowane są symbolem: MG/A/- zbiory archeologiczne;
2)  DZIAŁALNOŚĆ:
a)   prowadzenie katalogu  naukowego, rzeczowego i magazynowego zbiorów,
b) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
c) prowadzenie inwentarza polowego zabytków,
d)  prowadzenie prac dokumentacyjnych i naukowo- badawczych nad świadectwami materialnymi człowieka i jego otoczenia oraz historii Grudziądza i regionu grudziądzkiego, północnej części ziemi chełmińskiej,
e)  programowanie terenowych poszukiwań i prowadzenie badań archeologicznych na terenie  miasta i regionu,
f)  opracowywanie publikacji  naukowych i popularno- naukowych zbiorów,
g)  opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej z prac wykopaliskowych i ratowniczych,
h)  prowadzenie nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi na terenie miasta i regionu,
i)  prowadzenie badań poszukiwawczych w celu pozyskiwania  nowych nabytków i materiałów źródłowych,
j)  organizacja wystaw,
k)  udostępnianie zbiorów do celów ekspozycyjnych, naukowo- badawczych i wydawniczych,
h)  prowadzenie działalności  edukacyjnej  i dydaktycznej,
 i )  współpracuje  z innymi działami  Muzeum.  

2. DZIAŁ ETNOGRAFII
1) ZBIORY:
a)  wytwory kultury materialnej regionu Grudziądza i północnej części ziemi chełmińskiej, ziemi świeckiej,
b)  zabytki sztuki ludowej z ziemi chełmińskiej,
c) zbiory huculskie,
2) DZIAŁALNOŚĆ:
a)  prowadzenie katalogu naukowego, rzeczowego i magazynowego zbiorów,
b)  prowadzenie kartoteki twórców ludowych z  północnej części ziemi chełmińskiej, południowo/ wschodniej części ziemi świeckiej,
c)  prowadzenie badań  terenowych dokumentujących kulturę ludową ww. regionów,
d)  prowadzenie prac naukowo- badawczych nad świadectwami materialnymi człowieka i jego otoczenia i historii rozwoju kultury ludowej ww. regionów,
e)  opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących kultury ludowej ww. regionów,
f)  prowadzenie badań terenowych w celu pozyskania nowych nabytków i materiałów źródłowych,
g)  organizacja wystaw,
h) udostępnianie zbiorów do celów ekspozycyjnych, naukowo- badawczych i wydawniczych,
i)  prowadzenie działalności  edukacyjnej  i dydaktycznej,
j)  współpraca z artystami  ludowymi i stowarzyszeniami twórców ludowych,
k)  współpracuje z innymi działami muzeum,
3) Zbiory działu oznakowane są symbolem: MG/E/- zbiory etnograficzne.

3. DZIAŁ HISTORII
1) ZBIORY:
a)  opracowuje i gromadzi dokumenty życia politycznego, gospodarczego i społecznego, materiały ikonograficzne i kartograficzne oraz niektóre obiekty kultury materialnej z terenu północnej części ziemi chełmińskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Grudziądza,
b)  opracowuje i gromadzi broń białą i palną, umundurowanie, oporządzenie oraz uzbrojenie ochronne i paradne od średniowiecza po czasy współczesne. W zbiorach działu znajdują się pamiątki kawaleryjskie  II RP,
c)  nadzoruje prace archiwum zakładowego,
d)  współpracuje z innymi działami Muzeum.

2) Zbiory działu oznakowuje się  symbolami:
    MG/ML/ -  militaria
    MG/AR/ -  archiwalia
    MG/IK/ -  ikonografia
            MG/HA/ -  historyczno-artystyczne    
    MG/K/ - kawaleria
    MG/Dep/ - depozyty kawaleryjskie
            MG/KS - klisze szklane

4. GABINET NUMIZMATYCZNY, wchodzi w struktury Działu Historii.
1) ZBIORY:
a) gabinet numizmatyczny  opracowuje i gromadzi  banknoty, monety polskie i obce od czasów starożytnych po współczesne oraz europejskie medale nowożytne i nowoczesne,  a także  obiekty z dziedziny falerystyki i sfragistyki,
b)  współpracuje z innymi działami Muzeum.
   2)  Zbiory  Gabinetu oznakowuje się symbolami:
            MG/BA/ -  banknoty
    MG/MY/ -  monety
     MG/ME/  - medale

5. DZAŁ SZTUKI
1) ZBIORY:
a)  galeria malarstwa pomorskiego
b)  kolekcja grafiki pomorskiej
c)  wyroby rzemiosła  artystycznego i cechowego w zakresie: a/metal, b/ meble; szkło.
2) DZIAŁALNOŚĆ:
a)  opracowuje i gromadzi malarstwo, grafikę, rzeźbę, rzemiosło artystyczne dawne i współczesne ze szczególnym uwzględnieniem dorobku artystycznego twórców Pomorza,
b) prowadzenie katalogu naukowego, rzeczowego i magazynów zbiorów,
c) prowadzenie prac naukowo- badawczych i dokumentacyjnych nad zjawiskami  polskiej sztuki współczesnej i najnowszej,
d) opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych zbiorów i działalności  wystawienniczej,
e)  prowadzenie badań w celu pozyskiwania nowych nabytków,
f) organizacja  wystaw,
g) udostępnianie zbiorów do celów ekspozycyjnych, naukowo- badawczych i wydawniczych,
h)  prowadzenie działalności  edukacyjnej  i dydaktycznej propagującej sztukę tradycyjną i współpracę  z artystami,
i) nadzór nad inwentaryzacją zbiorów w  Muzeum,
j) prowadzenie księgi wpływów muzealiów, księgi depozytów,
j) nadzór nad elektronicznym  inwentarzem  zbiorów,
 i) współpracuje z innymi działami Muzeum.

3) Zbiory działu oznakowane są symbolami:
    MG/M/ -   malarstwo
    MG/G/ -   grafika    
    MG/R/   -  rzeźba    
            MG/RA/ -  rzemiosło artystyczne
            MG/G/ -M- matryce graficzne      
     MG/DEP/ -  depozyty
            MG/KW- Księga Wpływu  Muzealiów

6.  DZIAŁ EDUKACJI I PROMOCJI
a) prowadzi działalność popularyzatorską i upowszechnieniową przedsięwzięć muzealnych,
b) koordynuje pracami  edukacyjno - dydaktycznymi pracowników działów merytorycznych,
c) organizuje prelekcje i lekcje muzealne,
d) poszukuje nowych, form pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą w przestrzeniach ekspozycyjnych Muzeum,
 e) organizuje akcje reklamowe  i promocyjne Muzeum,
 f)  współpracuje ze szkołami i innymi placówkami kulturalnymi na terenie miasta i województwa,
 g)  organizuje i przeprowadza zajęcia z dziećmi szczególnej troski,
h)  udostępnia nauczycielom i osobom zainteresowanym materiały zgromadzone w Muzeum z przeznaczeniem do realizacji zadań dydaktycznych,
i) organizuje wystawy  edukacyjne,
j)  organizuje konkursy i imprezy towarzyszące, mające miejsce na terenie Muzeum,
k)  prowadzi działalność  edukacyjno- dydaktyczną dla różnych grup wiekowych,
l)  organizuje odczyty, prelekcje, pokazy, wystawy  edukacyjne oraz inne imprezy mające za zadanie przybliżenie społeczeństwu problematyki  edukacyjnej  i kulturalnej propagowanej przez Muzeum (np. sesje popularnonaukowe, koncerty kameralne, wieczory słowno − muzyczne, spotkania autorskie),
ł)  zapewnia informację o wystawach (oprowadzanie) i popularyzuje wszystkie akcje i imprezy organizowane przez Muzeum (komunikaty w prasie, radiu i telewizji),
m) systematycznie współpracuje ze szkołami, realizując wybrane tematy z programów nauczania,
n)  prowadzi badania w zakresie frekwencji i percepcji zbiorów i imprez muzealnych,
o)  prowadzi badania w zakresie sprzedaży wydawnictw muzealnych,
             p)   obsługa organizowanych imprez: wernisaży, prelekcji,  konferencji prasowych, koncertów,  itp.
         r)  prowadzenie listy mailingowej gości Muzeum,
          s)  prowadzenie ewidencji, pamiątek Muzeum,
         t) dystrybucja zaproszeń na wystawy, koncerty, imprezy,
          u) przygotowywanie informatorów muzealnych,
y)   redakcja strony internetowej Muzeum,
w)  współpracuje   z innymi działami Muzeum.


7. DZIAŁ DOKUMENTACJI Z BIBLIOTEKĄ
1) ZBIORY:
a)  książki i czasopisma z zakresu dziedzin reprezentowanych w Muzeum,
b)  dokumentacja wszelkiej działalności Muzeum i jego pracowników oraz wybranych dziedzin reprezentowanych w Muzeum.

2) DZIAŁALNOŚĆ:
a)  prowadzi katalog zawierający bibliografię w zakresie: historii regionu grudziądzkiego  i Grudziądza, działalności artystów polskich reprezentowanych w zbiorach Muzeum, muzealnictwa,
b) udostępnia księgozbiór i materiały dokumentacyjne pracownikom Muzeum oraz osobom zainteresowanym/ wg odrębnego regulaminu,
c)  prowadzi międzymuzealną  wymianę wydawnictw,
d)  poszukuje nowych źródeł wzbogacenia księgozbioru na zasadzie wymiany i darowizn,
e)  prowadzi katalog adresów artystów pomorskich,
f)  prowadzi archiwum wydawnictw muzealnych,
g) współpracuje z działami merytorycznymi w zakresie gromadzenia bibliografii do poszczególnych prac naukowo- badawczych,
h) prowadzenie ewidencji i rozliczanie wydawnictw,
i) prowadzenie elektronicznego inwentarza zbiorów bibliotecznych,  
i)  współpracuje z poszczególnymi działami merytorycznymi w sprawach związanych z działalnością wydawniczą Muzeum.
 j) współpracuje z  innymi działami Muzeum.
3) Zbiory działu oznakowane są symbolami:
 - książki , pieczątka mała okrągła i  numer bieżący
- dokumentacja fotograficzna imprez   − MG/F/nr
- rejestr plakatów – MG/PLAK/
- katalogi artystyczne – K/I/
- katalogi archeologiczne, historyczne, numizmatyczne – K/II/
- katalogi etnograficzne – K/III/
- inne – K/IV/

8. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY
1) DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
2) Działem kieruje Główny Księgowy,  który wykonuje zadania, w zakres których wchodzą, między innymi następujące czynności:
a)   prowadzenie  rachunkowość  Muzeum,
b) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
c)  odpowiada za kompletność  i rzetelność  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
d) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
e) coroczne uzgadnianie stanu ilościowego i wartościowego muzealiów zgromadzonych w zbiorach Muzeum oraz bieżących zakupów, darów i przekazów,
f) sporządzanie  planu finansowego na poszczególne lata,
g) sporządza preliminarze i sprawozdania budżetowe Muzeum.
h) współpracuje z innym działami Muzeum.

3) STANOWISKO DS. PERSONALNYCH I KANCELARYJNYCH:
Do  podstawowych zadań  specjalisty ds. personalnych i kancelaryjnych  należy:
a) koordynowanie i realizowanie działań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych oraz gromadzenie informacji na temat poszczególnych pracowników w  aktach osobowych (zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę; urlopy wypoczynkowe, szkoleniowe i zdrowotne; zwolnienia lekarskie i inne nieobecności w pracy; informacje o wynagrodzeniach i premiach- dekrety; dane o awansach i nagrodach; informacje o szkoleniach podstawowych i uzupełniających; informacje o naruszeniach regulaminu wewnętrznego, udokumentowanie szkolenia bhp, przeciwpożarowego, rozliczanie pracowników w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy),
b) prowadzenie rejestrów (zarządzeń, upoważnień, umów na używanie pojazdów do celów prywatnych,   umów cywilno- prawnych, legitymacji służbowych, itp.),
c) prowadzenie rejestru okresowych, kontrolnych i profilaktycznych badań lekarskich,
d) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
e) prowadzenie rejestru harmonogramów pracy pracowników obsługi,
f) sporządzanie zestawień normatywnego i faktycznego czasu pracy,
g) sporządzanie  sprawozdań dotyczących stanu zatrudnienia i czasie pracy,
h) prawidłowe sporządzenie, rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) rejestrowanie  bieżącej korespondencji  z wszystkich działów Muzeum,
j) przyjmowanie i rozdzielanie poczty,
k) wysyłanie korespondencji,
l) prowadzenie i rozliczanie rejestru znaczków pocztowych, biletów MPK,
m) prowadzenie rejestru i wydawanie delegacji służbowych,
n) obsługa centrali telefonicznej i faksu,
o) sprawozdanie roczne o  zatrudnieniu,
p) powiadomienie do 31 stycznia każdego roku Główną Księgową o  liczbie zatrudnionych na dany rok; osobach zatrudnionych w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i aktualizacji danych na bieżąco; liczbie emerytów i rencistów, liczbie dzieci do 15 lat,
q) współpraca z Działem  Gospodarczym w zakresie tworzenia harmonogramów pracy wykwalifikowanych opiekunów ekspozycji,
r) współpraca ze wszystkimi działami Muzeum.     

4) DZIAŁ GOSPODARCZY
            Do podstawowych  obowiązków tego działu należy:
a)   przygotowanie  rocznych planów na dostawy, usługi, opracowanie planów  w zakresie spraw związanych z działalnością działu   i czuwanie  nad ich realizacją, w zakresie inwestycji oraz remontów  budynków,
b) przygotowywanie zgodnie z rocznym i perspektywicznym planem inwestycji i remontów niezbędnej dokumentacji technicznej i przetargowej, organizacja i prowadzenie przetargów,
c) prowadzenie  spraw  transportowych (prowadzenie kart drogowych samochodu służbowego Muzeum, sporządzanie miesięcznych zestawień – kart eksploatacji samochodu służbowego, miesięcznego  zestawienia zakupu paliwa i oleju do samochodu służbowego, organizacji  transportu wystaw, konwoju wystaw),
d)  zaopatrzenia w sprzęt, materiały biurowe, techniczne, chemiczne i gospodarcze,
e) współpraca z  Kadrową  w zakresie tworzenia harmonogramów pracy wykwalifikowanych opiekunów ekspozycji,
f) prowadzenie magazynu gospodarczego,
g) nadzór nad prowadzeniem ksiąg inwentarzowych Muzeum, środków trwałych  i pozostałych środków  nietrwałych,
h)  prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, planem ochrony Muzeum, ewakuacją zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, spraw związanych z OC,
i) prowadzenie  ksiąg technicznych budynków Muzeum,
j) prowadzenie całokształtu spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Muzeum,
k)  kontrola i nadzór  nad instalacjami centralnego ogrzewania, gazową, wodno − kanalizacyjną, elektryczną, przeciwwłamaniową i przeciwpożarową,
                                 kontroli dostępu, odgromową, telefoniczną, teleinformatyczną,
l)  nadzór  nad pracownikami „ Ochrony Mienia  Muzeum”,
                       ł)   nadzór nad  firmą informatyczną prowadzącą  obsługę Muzeum oraz zapewnienie kompleksowej obsługi informatycznej  Muzeum w oparciu o ciągłą analizę potrzeb oraz postulaty pracowników Muzeum, proponowanie właściwych wewnętrznie skoordynowanych rozwiązań informatycznych pomocnych w
                           realizacji statutowej działalności Muzeum,
                       m)  nadzór  nad  pracą obsługi w zakresie zapewnienia dozoru, czystości i porządku,
                         n)  wykonuje prace związane z montażem i demontażem wystaw, przygotowaniem opakowań eksponatów do transportu wraz z ich zapakowaniem,        załadowaniem i rozładowaniem, przygotowuje sprzęt ekspozycyjny, przenosi eksponaty  do magazynów i sal ekspozycyjnych (wszystkie czynności wykonywane przy muzealiach i innych obiektach wykonuje  pod bezpośrednim nadzorem pracowników merytorycznych). Współdziała przy technicznym przygotowaniu imprez,
                        o)  przygotowuje umowy   z firmami współpracującymi  z Muzeum, prowadzenie rejestru umów,
p) ewidencjonowanie  przepustek, pieczęci, referentek  i plomb używanych w Muzeum,
r) współpraca ze wszystkimi działami Muzeum.

§ 13
ZASADY PRACY W MUZEUM
1. Muzealia,  dokumentacja i archiwalia gromadzone przez działy i samodzielne stanowiska pracy stanowią własność  Muzeum. W związku z tym każdorazowej zgody pisemnej Dyrektora  Muzeum wymaga:
a) udostępnianie zbiorów i materiałów (w tym fotograficznych i rysunkowych) należących do Muzeum,
b) publikowanie materiałów, artykułów, książek będących w całości lub w części efektem prac wykonywanych w ramach obowiązków służbowych na koszt Muzeum, w następstwie pełnionych funkcji w Muzeum  lub też opartych w części lub całości na zbiorach i materiałach należących do Muzeum,
c) udział w kongresach i konferencjach naukowych, konferencjach popularnonaukowych, prelekcjach, wygłaszanie  odczytów, referatów w charakterze przedstawiciela lub pracownika Muzeum, a opierających się na zbiorach i dokumentacjach  stanowiących własność  Muzeum oraz związanych z badaniami prowadzonymi przez Muzeum,
2. Wprowadzanie osób postronnych do magazynów zbiorów, archiwów wymaga zgody dyrektora, lub kierownika działu  lub osoby odpowiedzialnej za zbiory i musi być odnotowane w księdze ewidencji wejść i wyjść z magazynów znajdującej się w  jednostce organizacyjnej Muzeum,
3. Wprowadzanie osób postronnych na wystawy Muzeum poza godzinami otwarcia Muzeum wymaga zgody  dyrektora lub osoby  przez niego upoważnionej, kierownika działu lub opiekuna zbiorów, może się odbyć tylko w obecności zezwalającego na otwarcie wystawy lub innego upoważnionego przez niego pracownika i musi być odnotowane w księdze ewidencji otwarć i  zamknięć wystawy znajdującej się w budynku  mieszczącym o wystawę, wraz z nazwiskami osób, którym wystawa jest udostępniana.  

§ 14
Pracownicy Muzeum mają  obowiązek zachowywania w tajemnicy wszelkich  zdefiniowanych ustawowo informacji niejawnych, mogących narazić na szkodę interes Muzeum a w szczególności spraw dotyczących systemów zabezpieczających, wejść do Muzeum, do sal ekspozycyjnych, magazynów, rozmieszczenia zbiorów, transportu obiektów muzealnych, służb dozoru, wartości zbiorów i cen ( w tym cen zakupu).

§ 15
Pracownicy Muzeum stanowiący grupę zawodową muzealników w rozumieniu  art. 32 ust. 1 Ustawy o Muzeach kierują się w postępowaniu zawodowym i osobistym zasadami kodeksu etyki ICOM.

§ 16
Muzealnicy nie mogą prowadzić w stosunku do Muzeum działalności konkurencyjnej lub rodzącej konflikt interesów. Za działalność  konkurencyjną uważa się:
1) prowadzenie przedsiębiorstwa we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej prowadzącej działalność zbliżoną do działalności statutowej Muzeum,
2) świadczenie pracy na jakiejkolwiek podstawie, występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika, doradcy, czy prokurenta podmiotów prowadzących działalność analogiczną do działalności statutowej Muzeum, a w szczególności kolekcjonerstwa, wystawiennictwa, konserwacji zabytków, badań naukowych,
3) muzealnicy nie mogą prowadzić handlu przedmiotami pozostającymi w zakresie zainteresowań Muzeum, podejmowania działań kolekcjonerskich, wykonywania ekspertyzy i wycen przedmiotów, prowadzenia badań archeologicznych i innych dla podmiotów konkurencyjnych w stosunku do działalności Muzeum.

§ 17
Pracownik może prowadzić działania wymienione w paragrafie powyżej za zgodą dyrektora Muzeum, o ile wynikają z umów o współpracy zawartych między Muzeum a innym podmiotem prowadzącym działalność analogiczną do działalności Muzeum lub są korzystne dla  Muzeum.

§ 18
1) korespondencja do Muzeum jest rejestrowana w dzienniku korespondencji w sekretariacie Muzeum i jest kierowana przez Dyrektora Muzeum do odpowiednich komórek organizacyjnych za pośrednictwem ich bezpośrednich zwierzchników,
2) wszelka korespondencja wychodząca z Muzeum musi być rejestrowana w dzienniku korespondencji i sygnowana przez Dyrektora.
3) korespondencja wewnętrzna Muzeum sygnowana przez kierowników komórek organizacyjnych może być  przekazywana  bezpośrednio do właściwego działu za pokwitowaniem kopii. Dokumenty tworzące zobowiązania Muzeum kierowane są do  dyrektora Muzeum, który podejmuje decyzje co do realizacji. Pokwitowane przez pracownika sekretariatu kopie dokumentów wewnętrznych przechowują kierownicy komórek organizacyjnych,
4) korespondencja wewnętrzna kierowana bezpośrednio do Dyrektora Muzeum od kierowników lub pracowników komórek organizacyjnych jest rejestrowana w sekretariacie Muzeum i kwitowana  na kopii przeznaczonej do nadawcy. Dyrektor podejmuje decyzje o formie odpowiedzi poza wyjątkiem spraw, w których forma odpowiedzi jest regulowana ustawowo,
5) korespondencja adresowana do byłych  lub aktualnych pracowników lub innych podmiotów na adres Muzeum jest okazywana Dyrektorowi i może być otwarta i zarejestrowana na polecenie Dyrektora przez pracownika sekretariatu,
6) korespondencja adresowana do organizacji i stowarzyszeń posiadających za zgodą Dyrektora adres Muzeum, jako adres korespondencyjny, jest przekazywana bezpośrednio do przedstawicieli zarządu organizacji, stowarzyszeń,
7) szczegółowe zasady dotyczące formy korespondencji, nadawania jej właściwego obiegu oraz przechowywania i archiwizowania opisują  instrukcja kancelaryjna oraz archiwizacyjna Muzeum.


§ 19
Postanowienia Końcowe:
1. Każdy pracownik ma prawo zapoznać się z treścią regulaminu w komórce ds. spraw kadr i sekretariatu.
2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 17 lipca 2012 r. z zachowaniem  dwutygodniowego okresu od dnia podania go do wiadomości pracownikom.
       3.   Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu Organizacyjnego traci moc dotychczasowy obowiązujący Regulamin z dnia 31 marca 1999 r.
        4.  Zmiany, modyfikacje i uściślenia poszczególnych części i paragrafów Regulaminu mogą być wprowadzone przez Dyrektora Muzeum  i podane do wiadomości
              odrębnym zarządzeniem.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Bolek-Maszewska 13-09-2012 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kurzyńska 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marta Bolek-Maszewska 08-07-2022 08:27