Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.


Sprawy związane z działalnością Muzeum można zgłaszać:

  • pisemnie na adres: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz;
  • poprzez e-mail: muzeum@muzeum.grudziadz.pl;
  • poprzez usługę Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ePUAP - Skrytka_ESP, adres: /MUZEUM-GRUDZIADZ/SkrytkaESP

 


 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 10

Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

z dnia 01 X 2010 r.

 

INSTRUKCJA

w sprawie udostępniania informacji publicznej

w  Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

 w Grudziądzu

 

§ 1

 

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu (zwane dalej Muzem) następuje poprzez:

1) ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum,

          2) udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

          3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

 

§ 2

 

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej  (BIP) jest udostępniana na wniosek.

2. Wniosek o udzielenie informacji publicznej może być ustny, pisemny lub w formie

elektronicznej i nie wymaga uzasadnienia z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wniosek o udzielenie informacji przetworzonej winien wskazywać zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

4. W przypadku gdy informacja publiczna może zostać udzielona niezwłocznie udziela się jej

bez pisemnego wniosku.

5. Informacja publiczna na wniosek udzielana jest:

   1) ustnie,

   2) pisemnie, w tym poprzez wydruk, kopiowanie, przeniesienie na nośnik elektroniczny,

       przesłanie pocztą elektroniczną na wskazany adres,

   3) poprzez umożliwienie wglądu do dokumentów,

6. Celem ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustala się w załączniku nr 1 do nin.

    Instrukcji wzór pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (do pobrania u 

    dołu strony).

 

§ 3

 

 Właściwym do złożenia wniosku o udzielenie informacji jest Sekretariat Muzeum (ul. Wodna 3/5, tel. 564659063, e-mail:muzeum@muzeum.grudziadz.pl). Wnioski można składać w godzinach pracy Muzeum to jest od poniedziałku do piątku:
7.30 - 15.30. W sekrtetariacie znajduje się książka skarg i wniosków.

 

§ 4

 

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej (zarówno pisemne jak i ustne) podlegają

zarejestrowaniu w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzonym

przez Sekretariat Muzeum, zwanym dalej Dziennikiem Kancelaryjnym.

2.  Wniosek po zarejestrowaniu i dekretacji Dyrektora przekazuje się pracownikom komórek organizacyjnych do załatwienia według kolejności wpływu i ważności.

3. Dziennik o którym mowa w ust.1 prowadzi Sekretariat Muzeum, który ponosi odpowiedzialność za:

     1) kontrolę terminowości załatwienia zarejestrowanych wniosków,

     2) niezwłoczne przekazanie wniosku wg dekretacji dyrektora komórkom organizacyjnym,

4. O sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy na wniosek, decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii komórki organizacyjnej, której sprawa dotyczy.

5. Jeżeli wniosek dotyczy informacji publicznej, będącej w posiadaniu więcej niż jednej komórki organizacyjnej, każda z nich rozpatruje sprawy objęte wnioskiem w ramach swojej właściwości rzeczowej.

6. Jeżeli przedmiotem wniosku jest udostępnienie informacji publicznej zawartej w aktach

    przechowywanych w archiwum zakładowym udostępnienie następuje po wypożyczeniu

    dokumentacji z archiwum.

7. Dział Edukacji i Promocji Muzeum udostępnia na wniosek informację publiczną środkom masowego przekazu.

8.  Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji publicznej pochodzący od środków masowego

      przekazu wpłynął bezpośrednio do innej  komórki organizacyjnej, kierownik tej komórki

      niezwłocznie przekazuje go do Sekretariatu Muzeum, który po wpisaniu do Dziennika Kancelaryjnego

      dostarcza ten wniosek do Działu Edukacji i Promocji.

9.  Kierownicy komórek organizacyjnych obowiązani są udzielać niezbędnej pomocy Działowi Edukacji i Promocji w udostępnianiu informacji publicznej o której mowa w ust. 6.

 

§ 5

 

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych

   z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Muzeum, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w

   formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych

   we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

   W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży

   wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,

   postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

§ 6

 

Decyzje o odmowie udzielenia informacji lub o umorzeniu postępowania o udzielenie

    informacji publicznej podpisuje Dyrektor Muzeum.

 

§ 7

 

1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Wyjątek od tej zasady może dotyczyć sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Muzeum ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1,  mają charakter zindywidualizowany, zależny od

    faktycznie poniesionych kosztów. Ustalane są one odrębnie dla każdego przypadku.

   Od jej naliczenia można odstąpić w przypadku gdy jej wielkość nie przekracza kwoty

    5 złotych.

    W razie poboru opłaty :

    1)  W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wydaje się powiadomienie o konieczności

          wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej,

    2) Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:

         a) uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy

             niezwłocznie,

         b) zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany

             wniosek rozpatruje się ponownie,

        c) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie

            podlega dalszemu rozpatrywaniu,

         3) W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, udostępnia się wnioskowaną informację publiczną i wydaje postanowienie o ustaleniu opłaty, a w razie jej nie uiszczenia dokonuje się wyegzekwowania na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

   4) Wnioskodawca może dokonać opłaty w na rachunek bankowy Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, określając przedmiot opłaty; numer rachunku bankowego wskazany są w powiadomieniu i postanowieniu o opłacie.

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji obowiązują postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (z późn.zm.).

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Bolek-Maszewska 07-07-2022 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Pacuszka 07-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Marta Bolek-Maszewska 08-07-2022 07:40